Riešenia
moderných
geodetov a vyspelej
techniky.

Profil spoločnosti

Technológie, ktoré nepoznáte, pre výsledky, ktoré potrebujete.
Riešenia moderných geodetov a vyspelej techniky.

Spoločnosť SK GEODETI ponúka kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenostami a schopnosťou prispôsobiť sa najmodernejším trendom a požiadavkám na území celého Slovenska.

NA TRHRU Už OD ROKU

2009

Ponuka služieb

Dokumentácia reálneho stavu budov
Digitalizácia kultúrneho dedičstva a pamiatok
Určovanie deformácií objektov
Architektúra a inžinierska činnosť
Určovanie objemov
Sledovanie erózií pôdy
Využitie v banskom priemysle 

Geometrické plány na zameranie stavby
Geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie
Geometrické plány na rozdelenie pozemkov
Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena
Geometriké plány na vyňatie pôdy z poľnohospodárskej pôdy
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Identifikácia pozemkov
Výkupové elaboráty
Právne poradenstvo
Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Budovanie vytyčovacej siete
Geodetické práce pre dodávateľa stavby
Geodetické práce pre investora stavby
Priestorové vytýčenie stavby a staveniska
Výpočet kubatúr
Meranie posunov a deformácií stavebných objektov
Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov 

Vyhotovenie polohopisných a výškopisných podkladov
Pozdĺžne a priečne profily
Zameranie inžinierskych sietí
Zber dát pre informačné systémy
Tvorba účelových máp
Overovanie priebehu inžinierskych sietí a zakreslovanie do podkladov 

Tvorba ortofotomáp
Tvorba mračna bodov
Digitálny model terénu
3D modely budov a miest
Letecké fotky
Analýza zozbieraných dát 

Meranie a hodnotenie nerovnosti povrchu vozovky
Hodnotenie protišmykových vlastností povrchu ciest
Meranie priečnych a pozdĺžnych profilov
Kolmé snímkovanie povrchu vozovky
360° snímkovanie ciest a tvorba videodokumentácie
Tvorba pasportov
Skenovanie povrchu ciest s vysokou presnosťou 

Georadarové merania
Elektrická odporová tomografia
Gravimetria a mikrogravimetria
Elektromagnetika
Magnetometria
Geoelektrická karotáž 

Pre viac informácií o tejto službe navštívte webovú stránku našej sesterskej firmy helicop.eu

Naša práca

Spoločnosť SK GEODETI ponúka kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenostami a schopnosťou prispôsobiť sa najmodernejším trendom a požiadavkám na území celého Slovenska.

Referencie

Technológie, ktoré nepoznáte, pre výsledky, ktoré potrebujete.
Riešenia moderných geodetov a vyspelej techniky.

SK GEODETI
SK GEODETI
SK GEODETI
SK GEODETI
SK GEODETI
SK GEODETI
SK GEODETI
SK GEODETI
SK GEODETI
SK GEODETI

Máte záujem o spoluprácu?

Sídlo I: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava​

Sídlo II: SNP 148, 916 01 Stará Turá